Công ty tnhh 2 tv trở lên

Công ty TNHH 2 Tv Trở lên (Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên) là doanh nghiệp trong đó thành viên chịu trách nhiệm về các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã cam kết góp vào doanh nghiệp