Công ty cổ phần

Vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần; + Cổ đông có thể là tổ chức, cá nhân; số lượng cổ đông tối thiểu là 03 và không hạn chế số lượng tối đa; + Cổ đông chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp; + Cổ đông có quyền tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho người khác,

THÀNH LẬP CÔNG TY CỔ PHẦN

Khi bạn muốn thành lập công ty cổ phần, một loại hình công ty có thể huy động vốn linh hoạt từ bên ngoài thông qua việc phát hành cổ phần, vậy để thành lập công ty cổ phần cần những điều kiện gì ? Hãy để Kế Toán Sài Gòn An Tín giúp bạn….