HƯỚNG DẪN CHI TIẾT VỀ MỞ TÀI KHOẢN VỐN

  • 11/07/2019 00:07
  • 876

HƯỚNG DẪN CHI TIẾT VỀ MỞ TÀI KHOẢN VỐN

Theo quy định tại Thông tư 19/2014/ TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước ngày 11 tháng 08 năm 2014 hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam thì sau khi cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, doanh nghiệp cần phải mở tài khoản vốn đầu tư trực tiếp tại ngân hàng thương mại cổ phần tại Việt Nam: Tài khoản bằng ngoại tệ hoặc bằng tiền đồng Việt Nam.

HƯỚNG DẪN CHI TIẾT VỀ MỞ TÀI KHOẢN VỐN

Theo đó việc góp vốn đầu tư bằng tiền của nhà đầu tư nước ngoài và nhà đầu tư Việt Nam trong doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài phải được thực hiện thông qua hình thức chuyển khoản vào tài khoản vốn đầu tư trực tiếp. Nhà đầu tư nước ngoài, nhà đầu tư Việt Nam trong doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài được thực hiện góp vốn đầu tư bằng ngoại tệ hoặc bằng đồng Việt Nam theo mức vốn đầu tư tại Giấy chứng nhận đầu tư.

HƯỚNG DẪN CHI TIẾT VỀ MỞ TÀI KHOẢN VỐN

HƯỚNG DẪN CHI TIẾT VỀ MỞ TÀI KHOẢN VỐN

1. Mở tài khoản vốn đầu tư trực tiếp bằng ngoại tệ

Người cư trú là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và bên nước ngoài tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh phải mở tài khoản vốn đầu tư trực tiếp bằng ngoại tệ tại một tổ chức tín dụng được phép để thực hiện các giao dịch thu, chi sau đây:

+ Thu tiền góp vốn điều lệ, vốn thực hiện đầu tư trực tiếp và vốn vay nước ngoài trung và dài hạn;

+ Thu ngoại tệ từ tài khoản tiền gửi ngoại tệ của người cư trú là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và bờn nước ngoài tham gia hợp đồng hợp tỏc kinh doanh;

+ Chi ngoại tệ chuyển vào tài khoản tiền gửi ngoại tệ của người cư trú là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và bên nước ngoài tham gia hợp đồng hợp tỏc kinh doanh;

+ Chi trả tiền gốc, lãi, chi phí của các khoản vay nước ngoài trung và dài hạn ra khỏi Việt Nam;

+ Chi chuyển vốn, lợi nhuận và các khoản thu nhập hợp pháp của nhà đầu tư nước ngoài ra khỏi Việt Nam;

Các giao dịch thu, chi khác liên quan đến hoạt động đầu tư trực tiếp.

a. Hồ sơ mở tài khoản bao gồm:

+ Giấy đăng ký mở tài khoản (theo mẫu của Tổ chức tín dụng quy định)

+ Giấy phép hành nghế (đối với ngành nghề pháp luật quy định)

+ Văn bản xác định tư cách Tổng giám đốc, Giám đốc, Thủ trưởng đơn vị (quyết định bổ nhiệm, hợp đồng,…)

+ Giấy phép đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đầu tư

+ Hợp đồng liên doanh (nếu là Công ty liên danh)

2. Mở và sử dụng tài khoản vốn đầu tư gián tiếp bằng đồng Việt Nam

Người không cư trú là nhà đầu tư nước ngoài phải mở tài khoản vốn đầu tư gián tiếp bằng đồng Việt Nam tại tổ chức tín dụng được phép để thực hiện đầu tư gián tiếp tại Việt Nam. Vốn đầu tư bằng ngoại tệ phải bán lấy đồng Việt Nam để đầu tư gián tiếp tại Việt Nam. Mọi giao dịch liên quan đến hoạt động đầu tư gián tiếp phải thực hiện thông qua tài khoản vốn đầu tư gián tiếp bằng đồng Việt Nam.

Tài khoản vốn đầu tư gián tiếp bằng đồng Việt Nam được sử dụng để thực hiện các giao dịch thu, chi sau đây:

+ Thu từ bán ngoại tệ cho tổ chức tín dụng được phép;

+ Thu từ tiền lương, thưởng và các khoản thu nhập hợp pháp của người không cư trú là Nhà đầu tư nước ngoài;

+ Thu từ việc chuyển nhượng vốn góp, cổ phần, bán chứng khoán, nhận cổ tức và các khoản thu khác phát sinh từ hoạt động đầu tư gián tiếp;

+ Chi góp vốn, mua cổ phần, mua chứng khoán và các khoản chi khác liên quan đến hoạt động đầu tư gián tiếp;

+ Chi mua ngoại tệ tại tổ chức tín dụng được phép để chuyển ra nước ngoài;

+ Chi thanh toán các khoản chi phí phát sinh tại Việt Nam;

+ Các giao dịch thu, chi khác liên quan đến đầu tư gián tiếp tại Việt Nam.

+ Thu tiền góp vốn điều lệ, vốn thực hiện đầu tư trực tiếp và vốn vay nước ngoài trung và dài hạn;

+ Thu ngoại tệ từ tài khoản tiền gửi ngoại tệ của người cư trú là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và bờn nước ngoài tham gia hợp đồng hợp tỏc kinh doanh;

+ Chi ngoại tệ chuyển vào tài khoản tiền gửi ngoại tệ của người cư trú là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và bên nước ngoài tham gia hợp đồng hợp tỏc kinh doanh;

+ Chi trả tiền gốc, lãi, chi phí của cỏc khoản vay nước ngoài trung và dài hạn ra khỏi Việt Nam;

+ Chi chuyển vốn, lợi nhuận và cỏc khoản thu nhập hợp phỏp của nhà đầu tư nước ngoài ra khỏi Việt Nam;

+ Các giao dịch thu, chi khác liên quan đến hoạt động đầu tư trực tiếp.

a. Hồ sơ mở tài khoản bao gồm:

+ Giấy đăng ký mở tài khoản (theo mẫu của Tổ chức tín dụng quy định)

+ Giấy phép hành nghế (đối với ngành nghề pháp luật quy định)

+ Văn bản xác định tư cách Tổng giám đốc, Giám đốc, Thủ trưởng đơn vị (quyết định bổ nhiệm, hợp đồng,…)

+ Giấy phép đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đầu tư

+ Hợp đồng liên doanh (nếu là Công ty liên danh)

3. Chuyển tiền góp vốn vào công ty của người nước ngoài

a. Căn cứ pháp lý:

+ Luật Đầu tư 2014

+ Quy chế về góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài trong các doanh nghiệp Việt Nam.

+ Thông Tư 186/2010/Tt-Btc Hướng Dẫn Việc Chuyển Lợi Nhuận Ra Nước Ngoài Của Tổ Chức, Cá Nhân Nước Ngoài Có Lợi Nhuận Từ Việc Đầu Tư Trực Tiếp Tại Việt Nam Theo Quy Định Của Luật Đầu Tư Do Bộ Tài Chính Ban Hành.

b. Nội dung sử dụng tài khoản vốn:

Từ công ty 100% vốn Việt Nam nhà đầu tư nước ngoài muốn mua vốn góp thực hiện theo thủ tục đăng ký đầu tư.

Người nước ngoài mở một tài khoản vốn tại Ngân hàng Thương mại ở Việt Nam. Sau đó chuyển vốn vào tài khoản tại Việt Nam, xin xác nhận số dư tại Ngân hàng đó  để thực hiện thủ tục chuyển nhượng và cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho công ty.

Sau khi được cấp Giấy chứng nhận đầu tư công ty sẽ mở tài khoản chuyển vốn. Người nước ngoài sẽ chuyển vốn vào tài khoản này.

Khi có lãi, công ty cũng sẽ chuyển từ tài khoản này cho người nước ngoài đó.

c. Về việc chuyển lãi:

Điều 11. Bảo đảm chuyển tài sản của nhà đầu tư nước ngoài ra nước ngoài

Sau khi thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước Việt Nam theo quy định của pháp luật, nhà đầu tư nước ngoài được chuyển ra nước ngoài các tài sản sau đây:

+ Vốn đầu tư, các khoản thanh lý đầu tư;

+ Thu nhập từ hoạt động đầu tư kinh doanh;

+ Tiền và tài sản khác thuộc sở hữu hợp pháp của nhà đầu tư.

+ Nhà đầu tư nước ngoài phải nộp các loại thuế trước khi chuyển lãi ra ngoài Việt Nam.

Nhà đầu tư nước ngoài trực tiếp hoặc uỷ quyền cho doanh nghiệp mà nhà đầu tư nước ngoài tham gia đầu tư thực hiện thông báo việc chuyển lợi nhuận ra nước ngoài theo mẫu gửi cho cơ quan thuế trực tiếp quản lý doanh nghiệp mà nhà đầu tư nước ngoài tham gia đầu tư, trước khi thực hiện chuyển lợi nhuận ra nước ngoài ít nhất là 07 ngày làm việc.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – tự do – hạnh phúc

————————

THÔNG BÁO VỀ VIỆC CHUYỂN LỢI NHUẬN RA NƯỚC NGOÀI

Năm………..

Kính gửi: ……………………………….

1. Tên nhà đầu tư nước ngoài: …………………………………………………………………

Quốc tịch: ……………………………………………………………………………………………….

□ Tổ chức                                                         □ Cá nhân

2. Tên doanh nghiệp nhà đầu tư nước ngoài tham gia đầu tư vốn: …………………

Giấy phép đầu tư số: ……………………………………………. Ngày: ………………………..

Địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp: ………………………………………………………

Mã số thuế: ………………………………………………………..

3. Phần đăng ký lợi nhuận chuyển ra nước ngoài của nhà đầu tư:

STT

Chỉ tiêu

Số lợi nhuận

I

Số lợi nhuận được chia hoặc thu được trong kỳ

 

1

Lợi nhuận được chia hoặc thu được từ hoạt động đầu tư

2

Lợi nhuận thu được khác

II

Số lợi nhuận đã sử dụng

 

1

Tái đầu tư

2

Sử dụng vào mục đích khác

III

Số lợi nhuận chuyển kỳ này

 

Số lợi nhuận đề nghị chuyển ra nước ngoài lần này:

– Bằng tiền (của nước nào): ……………………………………………………………………….

– Bằng hiện vật (tên hàng hoá, số lượng, khối lượng, giá trị):………………………….

Nếu chuyển bằng tiền, được rút ra từ tài khoản số ……..mở tại Ngân hàng ………

Cam đoan những thông tin trên đây là đúng và xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về những thông tin đã thông báo./.

….., ngày………tháng ………năm ……..

NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI

Ký tên, đóng dấu (ghi rõ họ tên, chức vụ)

(Trường hợp uỷ quyền cho Doanh nghiệp thì không cần ký).

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA DOANH NGHIỆP

Ký tên, đóng dấu (ghi rõ họ tên, chức vụ)

Dịch vụ Thành lập doanh nghiệp Kế Toán Sài Gòn An Tín

DỊCH VỤ THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP (GPKD)

Uy Tín - Nhanh Chóng - Chất Lượng tại Sài Gòn

Giao nhận hồ sơ tận nơi.

 

Tư vấn 24/7 - Hỗ trợ hết mình và nhiệt tình

Chất lượng và thành công của dịch vụ chúng tôi phụ thuộc vào sự hài lòng của các bạn

 

 

 

Bình luận